• National Mission on Micro Irrigation

1. सन 2019-20 मध्ये अर्ज केलेल्या व 31/10/2019 अखेर पुर्व संमती दिलेल्या लाभार्थ्यांनी दि.15/12/2019 अखेर न चुकता ई ठिबक आज्ञावलीवर संच बसविल्याची पावती देयक अपलोड करावे अन्यथा देयक अपलोड न करणारे अर्ज रद्द करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी 03/12/2019
2. नोंदणी व नुतनीकरण झालेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांनी प्रथम एमआरपी रेट भरावेत. एमआरपी अप्रुव्ह झाल्यानंतर सेलिंग प्राइस भरावी 03/12/2019

ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload