• National Mission on Micro Irrigation

1.दि. 01 ते 15 डिसेंबर 2019 दरम्यान पुर्वसंमती प्राप्त लाभार्थ्यांनी दि. 31/01/2020 पुर्वी सुक्ष्म सिंचन बसविल्याचे देयक ई ठिबक आज्ञावलीवर अपलोड करावे. अन्यथा अर्ज् रद्द होईल 24/01/2020
2.दि. 16 ते 31 डिसेंबर 2019 अखेर पुर्वसंमती प्राप्त लाभार्थ्यांची मुदत दि. 31/01/2020 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे त्यांनी देयक अपलोड करण्यांची दक्ष्ता घ्यावी. 24/01/2020

ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities important links upload