• National Mission on Micro Irrigation

सन 2017-18 करीता शेतकरी नोंदणी अदयाप चालु करण्यात आलेली नाही. ई-ठिबक पोर्टल चे अदयावतीकरण चालु असल्याने डेमो साईट सुरु करण्यात आली आहे.कृपया शेतक-यांनी नोंदणी करु नये. 12/04/2017ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities Public Domain Reports important links upload